Kalendarz wydarzeń



Rolnik

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW W 2023 R.

  • 20-07-2023
Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego oraz złożyć odpowiedni wniosek do urzędu gminy w terminie:
  • od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.
 
Według nowych regulacji roczny limit ustala się w sposób następujący:
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego
    w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok(2022), w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych koni, kóz, owiec oraz 4 litry na 1 szt. świń, będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok(2022), w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
 
W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka  zwrotu podatku wynosi:
 
2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023r. - do  wysokości niewykorzystanego limitu z I  naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
 
1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
 
2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do  wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  -  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.
 
Więcej informacji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego, a także wzór wniosku dostępny
w Urzędzie Gminy Bojadła – pokój numer 2a, telefon 68 329 76 01.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki