Portal www.bojadla.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY W BOJADŁACH
 
Bojadła
Biuletyn Informacji Publicznej
  • polski
27 stycznia 2022 r.
imieniny: Jana i Przybysława
Gminny Portal MapowyMikroporadyDyżury DzielnicowegoHarmonogram odpadówObrady Sesji na żywoKonsultacje społeczneSpis Rolny 2020Facebook

DOFINANSOWANIE EFRROW

Dodane: 17.02.2020 Drukuj informację
INFORMACJA O OTRZYMANIU DOFINANSOWANIA na "Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Klenica"
 
 INFORMACJA O OTRZYMANIU DOFINANSOWANIA

Miło nam poinformować, że Gmina Bojadła uzyskała dofinansowanie ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” na realizację operacji typu „Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Klenica” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramacjh inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”

Przedmiotowe zadanie obejmuje budowę kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Klenica na działce nr 901 przy ulicy Bolesława Chrobrego. W ramach zadania przewiduje się wyodrębnienie ogólnie dostępnego i darmowego boiska do gry w piłkę ręczną siatkową i koszykową , budowę obiektów malej architektury służącej rekreacji dzieci w tym m.in. huśtawki wahadłowej podwójnej, huśtawki wagowej cztero osobowej, piaskownicy oraz dwóch bujaków. W skład inwestycji wchodzi też utwardzenie terenów stanowiących ciągi komunikacyjne oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Boisko wielofunkcyjne będzie wybudowane z zastosowaniem nawierzchni poliuretanowych o powierzchni całkowitej 672 m2. Boisko ogrodzone będzie piłko chwytami. Teren placu zabaw wykonany będzie z płytek poliuretanowych o właściwościach amortyzujących. Na terenie rekreacyjny zamontowane będą ławki oraz kosze na śmieci.

Zadanie ma na celu zwiększenia ilości miejsc integracji społecznej. Wzbogacona zostanie i uatrakcyjniona oferta turystyczno –rekreacyjna Gminy Bojadła oraz obszaru LGD z jednoczesnym wzrostem zaangażowania mieszkańców w funkcjonowaniu społeczeństwa lokalnego. Z kompleksu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy Bojadła darmowo i przez wszystkie dni tygodnia. Dostępność do kompleksu rekreacyjnego przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, a także wzrostu ich integracji i zaangażowania się w oddolne inicjatywy społeczne.

 Wartość otrzymanego dofinansowania to: 233 162,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt dwa zł), tj. 63,63 %  kosztów kwalifikowalnych operacji.


  
Dodane: 25.07.2018 Drukuj informację
INFORMACJA O OTRZYMANIU DOFINANSOWANIA
Miło nam poinformować, że Gmina Bojadła uzyskała dofinansowanie ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach powyższego Programu.
W ramach operacji, o której mowa powyżej, Gmina Bojadła planuje realizację operacji szczegółowych pod tytułem „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z zakupem urządzeń do obsługi oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bojadła”. W skład inwestycji wchodzić będzie:
- przebudowa ponad 500 mb wodociągu łączącego studnie ujęć wody w Bojadłach przy ulicy Sławskiej z hydrofornią,
- budowę 19 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach w których nie ma kanalizacji sanitarnej,
- zakup urządzeń do obsługi oczyszczalni ścieków m.in. ciągnika komunalnego, wozu asenizacyjnego, czołowego ładowacza oraz przyczepy.
Zadanie ma na celu rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bojadła. Finalnie dzięki realizacji przedmiotowej operacji zostanie przebudowany newralgiczny odcinek sieci wodociągowej, która co jakiś czas daje się we znaki wszystkim mieszkańcom powodując przerwy w dostawie wody. Dodatkowo poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków nastąpi poprawa jakości środowiska na terenie gminy. Całość zadania uzupełniona zostanie poprzez zakup sprzętu niezbędnego do obsługi przydomowych oczyszczalni, dzięki czemu urząd uniknie dodatkowych kosztów w trakcie eksploatacji urządzeń i wszelkie prace konserwacyjne będzie mogła przeprowadzać we własnym zakresie.
Wartość otrzymanego dofinansowania to: 519 693 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt dziewiętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy), tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.