Portal www.bojadla.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY W BOJADŁACH
 
Bojadła
Biuletyn Informacji Publicznej
 • polski
27 stycznia 2022 r.
imieniny: Jana i Przybysława
Gminny Portal MapowyMikroporadyDyżury DzielnicowegoHarmonogram odpadówObrady Sesji na żywoKonsultacje społeczneSpis Rolny 2020Facebook

OBRONA CYWILNA

Dodane: 17.03.2020 Drukuj informację
PRÓBA SYREN ALARMOWYCH
 
Dodane: 09.04.2013 | Osoba, która wytworzyła informację: Sebastian Nowak Drukuj informację
OBRONA CYWILNA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, SPRAWY OBRONNE, POWSZECHNA SAMOOBRONA LUDNOŚCI

INFORMACJE OGÓLNE

Odpowiedzialnym za realizację zadań w zakresie obrony cywilnej (OC), zarządzania kryzyso-wego (ZK), spraw obronnych (SO) i powszechnej samoobrony ludności jest Wójt Gminy – Szef Obrony Cywilnej Gminy.
 
Swoje zadania realizuje w oparciu o przepisy:
 1. ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461);
 2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850);
 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr. 16, poz.567 z późn. zm.);
 4. ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
 5. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U. Nr 91, poz. 421).
W celu realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych, Wójt gminy posiłkuje się opracowanymi na szczeblu gminy planami:
 1. Plan operacyjnego funkcjonowania gminy Bojadła w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 2. Plan zarządzania kryzysowego gminy Bojadła.
 3. Plan obrony cywilnej gminy Bojadła.
 4. Gminny plan operacyjny ochrony przed powodzią gminy Bojadła.
 5. Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych gminy Bojadła.
 6. Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności gminy Bojadła – ewakuacja I i II stopnia.
 7. Plan przygotowań podmiotów leczniczych gminy Bojadła na potrzeby obronne państwa.
 8. Plany działania formacji obrony cywilnej.
 
 
Do realizacji zadań w zakresie OC, ZK, SO i powszechnej samoobrony ludności ma do swej dyspozycji samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.
 
 
Plany ujęte w poz. 2 do 8 są planami jawnymi i za zgodą Wójta gminy są do wglądu dla zainteresowanych na stanowisku ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.
Plan ujęty w poz. 1 jest planem niejawnym, a dostęp do niego posiadają tylko osoby posiadające odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010 r. Nr 182, poz. 1228).
Osobą odpowiedzialną za merytoryczne opracowanie dokumentacji, realizacji zadań nałożonych na Wójta gminy jest
 
 
inspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
 Radosław WAŁECKI tel. 683523369 wew. 35

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska do spraw obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych należy:

W zakresie obrony cywilnej:
 1. Opracowanie i wdrażanie w życie „Planu obrony cywilnej gminy Bojadła”.
 2. Koordynowanie przedsięwzięć planistycznych i organizacyjnych z zakresu ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze gminy.
 3. Koordynowanie planowania i zapewnienia ochrony oraz ewakuacji zabytków i dóbr kultury na wypadek zagrożenia zniszczeniem.
 4. Współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Gorzowie Wlkp., Referatem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego i sąsiednimi gminami w zakresie planowania i organizowania przygotowań obronnych i obrony cywilnej.
 5. Planowanie i koordynowanie zaopatrywania jednostek organizacyjnych gminy i formacji OC w niezbędny sprzęt, a także zapewnianie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu.
 
W zakresie zarządzania kryzysowego:
 1. Opracowanie i wdrażanie w życie „Planu zarządzania kryzysowego gminy Bojadła”.
 
W zakresie spraw obronnych:
 1. Opracowanie i wdrażanie w życie „Planu operacyjnego funkcjonowania gminy Bojadła w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.
 2. Planowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Wójta Gminy zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa.
 3. Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny.
 4. Realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony, obrony cywilnej i akcji kurierskiej w zakresie potrzeb obronnych państwa oraz wynikających z zadań realizowanych przez Wójta Gminy.
 5. Wykonywanie przedsięwzięć w zakresie dostaw, usług i świadczeń na rzecz obronności, w tym sił zbrojnych oraz w ramach HNS (zobowiązań sojuszniczych – państwa gospodarza).
 
Zadania wspólne:
 1. Opracowywanie rocznej i wieloletniej dokumentacji: planistycznej, szkoleniowej, ewidencyjnej i sprawozdawczej z zakresu obronności i obrony cywilnej zapewniającej sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa.
 2. Organizowanie szkoleń oraz koordynowanie przygotowań obronnych komórek organizacyjnych urzędu oraz gminnych formacji obrony cywilnej.
 3. Koordynowanie zadań obronnych realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz jednostki podporządkowane i nadzorowane przez Urząd, przewidziane do realizacji zadań obronnych i OC.
 4. Współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie planowania, przygotowania i realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej.
 5. Prowadzenie ewidencji:
 1. aktów normatywnych dotyczących obronności i OC /zarządzenia, wytyczne/,
 2. decyzji Wójta podjętych w zakresie obronności, OC i zarządzania kryzysowego,
 3. protokołów przeprowadzonych kontroli.
 
 1. Aktualizowanie dokumentów z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w tym zwłaszcza:
 1. planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny,
 2. regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas „W”,
 3. dokumentacji „Stałego Dyżuru”,
 4. dokumentacji „Stanowiska Kierowania”,
 5. planu akcji kurierskiej,
 6. planu świadczeń na rzecz obronności,
 7. planu obrony cywilnej,
 8. planu zarządzania kryzysowego gminy,
 9. planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych gminy,
 10. planu ewakuacji (przyjęcia) ludności gminy – ewakuacja I i II stopnia,
 11. planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia gminy na potrzeby obronne państwa,
 12. planów działania gminnych formacji OC.
 
 1. Opracowywanie corocznych propozycji budżetowych na cele obronności i obrony cywilnej oraz nadzór nad realizacją budżetu.

INFORMACJE DLA LUDNOŚCI

OBRONA CYWILNA
 
Cele i zadania obrony cywilnej
Obrona cywilna ma na celu ochronić ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.
Zadania obrony cywilnej obejmują w szczególności:
 • wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie,
 • organizowanie ewakuacji ludności.
 • przygotowanie budowli ochronnych,
 • zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,
 • zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia,
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych,
 • udzielanie poszkodowanym pomocy medycznej,
 • walkę z pożarami,
 • przygotowanie oraz prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń,
 • ochrona żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania,
 • organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności,
 • zabezpieczenie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej, ważnej dokumentacji,
 • doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej, w pomocy w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej,
 • doraźną pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami, - doraźną pomoc w grzebaniu zmarłych.
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej. Formacje obrony cywilnej składają się z oddziałów obrony cywilnej przeznaczonych do wykonywania zadań ogólnych lub specjalnych. Formacje obrony cywilnej tworzą, w drodze rozporządzenia, ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) - w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną.
Formacje obrony cywilnej w okresie pokoju mogą również współdziałać w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków, organizowanym i prowadzonym przez inne organy.
 
System alarmowy obrony cywilnej
Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest organizacja systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem napadu z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym, a także o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska w celu umożliwienia jej odpowiedniego zareagowania. Do ogłaszania i odwoływania alarmów wykorzystuje się: syreny alarmowe, radiowęzły radiofonii przewodowej i bezprzewodowej oraz zastępcze środki alarmowania (syreny ręczne, gongi, dzwony kościelne, pojazdy z urządzeniami nagłaśniającymi).
 
 
Osoba, która odpowiada za treść: Rdosław Wałecki