Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńOchrona środowiska

Zawiadomienie o przystąpieniu Zarządu Województwa Lubuskiego do realizacji zadania pn. Opracowanie materiału na potrzeby zmian uchwał Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018r.

Postępowanie z odpadami ze styropianu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja lasów i Monitoring i siedlisk przyrodniczych oraz ptaków

Informuję,  że w lasach wszystkich form własności rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w latach 2020-2024”. Prace nad wielkoobszarową  inwentaryzacją stanu lasu w latach 5 - letniego cyklu obejmują  20 % powierzchni lasów i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. trakach rozmieszczonych  w sieci 4x4 km.
W związku z powyższym właściciele prywatnych lasów zobowiązani są umożliwić wstęp na teren lasu osobom dokonującym inwentaryzacji, założenie na nim powierzchni próbnych, według zasad określonych w „Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu” oraz dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.
Ponadto informuję, iż w roku 2021 r. na terenie całego kraju będą przeprowadzane monitoringi  gatunków zwierząt, gatunków roślin  z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 200, a także siedlisk przyrodniczych. Zakres monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych wraz z liczbą  przewidzianych do monitoringu stanowisk jest dostępny pod adresem:
Lista stanowisk zaplanowanych do monitorowania w roku 2021 wraz z przybliżoną lokalizacją dostępna na stronie:

SEGREGACJA ŚMIECI

GMINA BOJADŁA NALEŻY DO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO EKO-PRZYSZŁOŚĆ.
 
JAK SORTOWAĆ ŚMIECI DOWIESZ SIĘ TU: więcej...
 
GMINA BOJADŁA MA RÓWNIEŻ PSZOK, KTÓRY FUNKCJONUJE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW :
Sulechowska 42
w godz: