Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Konkurs Filmowy o zimie

11.12.2012 Mikołaj odwiedzi naszą Gminę

Już 11.12.2012 Mikołaj będzie przejeżdżał przez naszą gminę.
A potem spotykamy się na placu przy GOK w Bojadłach na Jarmarku, gdzie oprócz świątecznych różności, ozdób, jadła i picia, wystąpią starsi i młodsi artyści, zobaczycie wystawę fotograficzną o budowie mostu i dowiecie się kto wygrał konkurs filmowy o zimie i świętach.
Partnerem przedsięwzięcia jest Województwo Lubuskie.

INFORMACJA O KONTAKCIE W SPRAWIE WĘGLA

Proszę Państwa.
Osoby, które złożyły wniosek o zakup węgla dostaną na podany przez siebie numer telefonu SMSa z numerem rachunku bankowego, na ktory trzeba wpłacić pieniądze.
SMS bedzie wysyłany z numeru 881 921 677. 
Proszę nie odpowiadać na przesłane wiadomości.
Wszelkie informacje odnośnie zakupu są dostępne w Urzędzie w godzinach funkcjonowania.

Komunikat zarządu Powiatu Zielonogórskiego w spaiwe sytuacji w SP ZOZ w Sulechowie.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

MUZYCZNA BIESIADA

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 24.11.2022 roku w Bojadłach odbyła się MUZYCZNA BIESIADA. „MUZYCZNA BIESIADA” to wydarzenie kulturalne, realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach. W ramach wydarzenia wystąpiły zespoły i grupy śpiewacze z województwa lubuskiego – w tym zespoły m.in. z gmin: Trzebiechów, Kolsko, Sulechów, Zbąszynek, Świdnica, Kargowa, Bojadła.
Celami owego spotkania były: popularyzacja dorobku zespołów i ich repertuaru, kultywowanie amatorskiej twórczości śpiewaczej, integracja w ramach współpracy, wymiana doświadczeń wokalnych i repertuarowych, promocja gmin, z których wywodzą się zespoły.
Wydarzenie dofinansowano w ramach partnerstwa społecznego przez ENEA Oświetlenie.

Zarząd Województwa Lubuskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących ograniczenia spalania paliw.

 
Zielona Góra, 04 listopada 2022 r.
DŚ.II.721.1.1.2022

OGŁOSZENIE

   Na podstawie art. 96 ust. 1 i ust. 5, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.), oraz art. 30, art. 39 ust.1, pkt 1-5, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn.zm.)
 
Zarząd Województwa Lubuskiego
informuje
o rozpoczęciu konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego zmieniającego uchwałę Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie:
1. wprowadzenia na obszarze w województwa lubuskiego, z wyłączeniem miasta Zielona Góra oraz miasta Gorzów Wlkp., ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – uchwała nr XLVI/732/18,
 
Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 04.11.2022 r. do 25.11.2022 r. Z projektem uchwały można zapoznać się w Departamencie Środowiska (w Wydziale Pozwoleń i Programów), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Olbrychta 10 w Zielonej Górze, pokój nr 101 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (www.bip.lubuskie.pl w zakładce Ochrona środowiska/ uchwały antysmogowe).
   W ramach konsultacji społecznych, Zarząd Województwa Lubuskiego zaprasza na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dnia 17.11.2022 r. od godz. 11.00 do godz. 13.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
 
Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać w następujących formach: 
● pisemnie na adres:
Departament Środowiska
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

● ustnie do protokołu,
● za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.dsr@lubuskie.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 
Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Lubuskiego.
 
Z poważaniem
Łukasz Porycki
Wicemarszałek Województwa
Lubuskiego

23 listopada Zapraszamy na szkolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze

Ogłoszenie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze widzi konieczność zorganizowania szkolenia dla rolników - posiadaczy zwierząt ( bydło, trzoda chlewna) w temacie dotyczącym :

-ubojów z konieczności,

-ubojów na użytek własny zwierząt gospodarskich,

- epizodycznych sytuacji dotyczących ptasiej grypy oraz afrykańskiego pomoru świń

Szkolenie odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 r. w Bojadłach na sali GOK o godzinie 12:00

Serdecznie Zapraszamy

Załączniki

Informacja o wynikach przetargu na działki nr 521/4 oraz nr 521/10

VII Edycja Olimpiady Statystycznej

1 2 3 4 5 6 ... 14